Cestovní pojištění – srovnání cen

Srovnali jste si pojištění u jiných pojišťoven a vychází vás to lépe než původní smlouva? Poradíme Vám jak vypovědět vaši smlouvu.

kdy-lze-vypoved-podat.jpgPokud již vozidlo vlastníte a chcete změnit Vaši stávající pojišťovnu, přichází do úvahy hned několik níže popsaných možností jak podat výpověď stávající pojistky. Výpověď je vždy nutné po vyplnění doručit písemně s vlastnoručním podpisem pojistníka do Vaší pojišťovny, a to nejlépe zaslat doporučeně (a uschovat si kopii výpovědi a potvrzený Podací lístek) nebo odnést osobně na nejbližší pobočku Vaší pojišťovny. Některé pojišťovny nabízejí také možnost podání výpovědi na svých webových stránkách nebo telefonicky,

Způsoby ukončení pojistné smlouvy:

1) Výpověď ke konci pojistného období

Výpověď musí být doručena nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy (den a měsíc počátku smlouvy) na adresu pojišťovny. Konec pojistného období naleznete v pojistné smlouvě nebo na zelené kartě. Výpověď můžete odeslat okamžitě, smlouva je však ukončena až k datu výročí pojistné smlouvy. 
vypoved_konec_obdobi.doc

2) Výpověď z důvodu změny vlastníka pojištěného vozidla-prodej vozidla
Nejčastějším důvodem ukončení pojištění je změna vlastníka (prodej) pojištěného vozidla. Pojištění zaniká až dnem nahlášení změny majitele konkrétní pojišťovně, proto doporučujeme prodej vozidla neprodleně oznámit pojišťovně. Změnu vlastnictví pojištěného vozidla je vhodné pojišťovně doložit kopií kupní smlouvy nebo kopií velkého technického průkazu se záznamem o převodu vlastnictví na jiného majitele. Pojišťovna Vám následně vrátí přeplatek na pojistném a bude vyžadovat vrácení platné zelené karty.     zmena_vlastnika.doc

3) Výpověď do 2 měsíců od data sjednání pojistné smlouvy

Ve lhůtě do 2 měsíců od data sjednání lze Vaši pojistnou smlouvu vypovědět. Pojišťovna Vám následně vrátí přeplatek na pojistném (tzv. nespotřebované pojistné) na Váš účet nebo poštovní poukázkou na Vaši adresu. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, poté pojištění zaniká. Pojišťovna po Vás bude vyžadovat vrácení platné zelené karty.    
vypoved_2_mesice.doc


  4) Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Pokud došlo k pojistné události, můžete pojistnou smlouvu vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku této pojistné události. Dnem doručení výpovědi začíná běžet jednoměsíční výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Pojišťovna Vám vrátí případný přeplatek na pojistném a bude požadovat vrácení platné zelené karty.    
vypoved_3_mesice.doc

5) Výpověď z důvodu dočasného nebo trvalého odhlášení z registru vozidel

Pojistnou smlouvu je možné ukončit také v případě dočasného nebo trvalého vyřazení vozidla z registru motorových vozidel. Tento důvod je známý jako tzv. uložení značek do depozitu.  Pojišťovně je opět třeba doložit kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném vyřazení vozidla nebo o trvalém vyřazení na základě likvidace vozidla a vrátit platnou zelenou kartu. Případný přeplatek na pojistném Vám pojišťovna následně vrátí.     Vzor výpovědi z důvodu dočasného odhlášení vozidla

    Vzor výpovědi z důvodu trvalého odhlášení vozidla


6) Výpověď z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného

Pokud došlo ze strany pojistitele k úpravě výše pojistného a Vy s takovou změnou nesouhlasíte, máte právo pojistnou smlouvu do jednoho měsíce od oznámení této změny ukončit. Pojišťovna je dle zákona povinna Vás o takové změně pojistného na další pojistné období informovat minimálně dva měsíce před ukončením daného pojistného období. Pojištění pak zaniká k poslednímu dni pojistného období, tzn. k výročí.

   Vzor výpovědi z důvodu změny pojistného

  
  7) Zánik pojištění dohodou

Vaše pojištění může být ukončeno také dohodou mezi pojistitelem a pojistníkem. V takové dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vypořádání závazků.

   Vzor výpovědi dohodou